Polityka informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: ADO) jest FRATEX Łukasz Frączkiewicz, 93-553 Łódź, ul. Komfortowa 5 lok.20, NIP: 7251879281, tel: 508 172 193, email: biuro@fratex.com.pl
Pani/Pana dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od Pani/Pana i przetwarzane są w celu związanym z realizacją zamówienia, mogą być także przetwarzane także w celu przedstawienia oferty handlowej w terminie późniejszym;
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; podstawą jest też realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na oferowaniu produktów i usług z zakresu prowadzonej działalność; dane mogą być przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO;
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
- przedstawiciele ADO zajmujący się obsługą zlecenia,

- podmioty zajmujące się obsługą prawną lub informatyczną ADO,

- kontrahenci ADO, którzy otrzymają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Zlecenia w szczególności wykonania usług transportowych,

- właściwe ograny państwowe lub samorządowe, jeżeli okaże się to niezbędne w jakimś zakresie lub będzie wynikać z przepisów prawa;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania zlecenia lub okres niezbędny ze względu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. W zakresie marketingu ADO, dane będą przetwarzane także w terminie późniejszym niż wykonanie zlecenia – jednak nie dłużej niż do przekazania ADO żądania zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, w jakiejkolwiek formie;
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza określone przepisy;
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia lub umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych będzie brak możliwości realizacji zamówienia lub umowy. W przypadku oferowania produktów usług ADO, brak podania danych osobowych uniemożliwi przesyłanie ofert.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się na bieżąco o aktualnych okazjach.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij